viernes, 23 de marzo de 2012

O avión de Alvedro a Baraxas / El avión de Alvedro a Barajas

No avión...

Están todos os pasaxeiros na sá de embarque agardando a saída do vo, cando, de súpeto, chega o copiloto impecablemente uniformado, con lentes escuras e un caxato branco tanteando o camiño.

A empregada da compañía aclara que, si ben é cego, é o mellor copiloto que ten a empresa.
Ao pouco, chega o piloto, co uniforme impecable, lentes oscuras e un caxato branco, axudado por dúas azafatas. A encargada da sá aclara que tamén o piloto é cego, pero que é o mellor piloto que ten a compañía e que, xunto co copiloto fan a parella mais experimentada.
Con todos a bordo, o avión comenza a percorrer a pista a cada vez mais velocidade e cos pasaxeiros aterrorizados. O avión segue collendo velocidade pero non despega. Continúa a carreira e segue en terra.
O final da pista está cada vez mais preto e nunha explosión de histeria xeral, os pasaxeiros comenzan a berrar como posesos.

Xusto nese intre, o avión, miragrosamente, toma altura. Entón o piloto dille ao copiloto:

- "¡O día que os pasaxeiros non berren, ímonos á merda!"


Moralexa:

Así está hoxe o noso país, gobernado por cegos que non ven ou non queren ver a realidade e están a espera de que o pobo "BERRE" para levantar o vó.
Xa sabes !!!

¡Folga Xeral!
¡Polas que noa se fixeron nos últimos anos (que así nos vai agora), e polas que hai que facer!


- - - - -


En el avión:

Están todos los pasajeros en la sala de embarque esperando la salida del vuelo, cuando, de repente, llega el copiloto impecablemente uniformado, con gafas oscuras y un bastón blanco tanteando el camino.

La empleada de la Compañía aclara que, si bien es ciego, es el mejor copiloto que tiene la empresa.
Al poco tiempo, llega el piloto, con uniforme impecable, gafas oscuras y un bastón blanco, ayudado por dos azafatas. La encargada de la sala aclara que también el piloto es ciego, pero que es el mejor piloto que tienen en la compañía y que, junto con el copiloto, hacen la pareja más experimentada.
Con los pasajeros a bordo, el avión empieza a recorrer la pista a más velocidad cada vez y con los pasajeros aterrorizados. El avión sigue cogiendo velocidad pero no despega. Continúa a la carrera y sigue en tierra.
El final de la pista está cada vez más cerca y en una explosión de histeria general, los pasajeros comienzan a gritar como posesos.

Justo en ese momento, el avión, milagrosamente, toma altura. Entonces el piloto le dice al copiloto:
- "¡El día que los pasajeros no griten, los vamos a la mierda!"


Moraleja:

Así está hoy nuestro país, gobernado por ciegos que no ven o no quieren ver la realidad y están a la espera de que el pueblo "GRITE" para levantar el vuelo.
Ya sabes !!!

¡Huelga General!
¡Por las que no se hicieron en los últimos años (que así nos va ahora), e por las que hay que hacer!


- - - - -


Una nación de ovejas, engendra un gobierno de lobos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario